Większości emerytów nie obowiązują limity Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W niektórych przypadkach osoby pobierające emeryturę i jednocześnie uzyskują dodatkowe przychody, mogą liczyć się ze zmniejszeniem lub zawieszeniem wpłacanego świadczenia emerytalnego. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Nawet jeżeli ich przychód miesięczny z pracy jest wyższy niż świadczenie emerytalne. Osoby pobierające wcześniejsze emerytury, w zależności  od tego, jaki uzyskają dochód, mogą otrzymać obniżone świadczenie emerytalne lub świadczenie to może zostać im zawieszone.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Limity zarobków dodatkowych nie mają zastosowania wobec osób, które same zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały rok kalendarzowy świadczenia emerytalne nie były im wypłacane. Bez ograniczeń mogą również dorabiać emeryci, którzy mają ustalone prawo emerytalne i przez cały rok kalendarzowy kontynuowali zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, na rzecz tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed przejściem na emeryturę. Graniczne progi nie dotyczą także osób, które pobierają rentę inwalidy wojskowego, rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku z pełnioną służbą wojskową, renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Umowy nieobjęte limitem

Ograniczenie możliwości uzyskania dodatkowego dochodu nie dotyczy emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Wśród nich należy wymienić: umowy o dzieło zawarte nie z własnym pracodawcą, prawa autorskie i patentowe, wynajem, dzierżawę nieruchomości lub lokali, chyba że jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, darowizn, zapomóg, wpływów pieniężnych z lokat

Kogo obowiązują limity

Emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, których zatrudnienie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, nie mogą dorabiać bez ograniczeń, jeżeli chcą otrzymywać świadczenia emerytalne w pełnej przyznanej wysokości.

Wysokość limitów

W przypadku emerytów, których obowiązują limity, prawo do emerytury jest uzależnione od uzyskiwanego przychodu. W przypadku uzyskiwania przychodu o wysokości do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacane jest całe świadczenie. Jeżeli przychód wynosi od 70 do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas świadczenie zmniejszane jest o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń. Powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie emerytalne jest zawieszane. Zasady te dotyczą także emerytów, którzy prowadzą pozarolniczą działalność. W przypadku, gdy emeryt jest zwolniony  z obowiązku opłacania składek z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, za przychód przyjmuje się podstawę wymiaru składek, jaką zadeklarowałby emeryt przedsiębiorca, jeśli byłby zobowiązany do ich opłacania, nie mniejszą niż kwota najniższej podstawy wymiaru.

 

 

Świadczenia wliczane do przychodu

Należy pamiętać, że do kwot uzyskanego przychodu wliczają się zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, a także wynagrodzenie za czas niezdolności o pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłek wyrównawczy oraz dodatek wyrównawczy. Na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń emerytalnych wpływa także przychód osiągnięty za granicą.

Wysokość progów zarobkowych

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest podawane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego raz na kwartał. Limity ulegają zmianie 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia w każdym roku.

Zgłoszenie do ZUS

Osoba, która jest w wieku przedemerytalnym lub pobiera rentę i jednocześnie podejmuje działalność podlegającym ubezpieczeniom społecznym, jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu do ZUS i podanie informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

Przyznanie emerytury a praca zawodowa

Osoby pobierająca emeryturę mogą podjąć płatną pracę, jednakże warunkiem wstępnym do pobierania świadczenia emerytalnego jest rozwiązanie umowy o pracę. Tryb rozwiązania umowy nie ma znaczenia, można ją rozwiązać na mocy porozumienia stron, wręczając pracodawcy wypowiedzenie, lub otrzymując wypowiedzenie od pracodawcy. Rozwiązanie umowy jest konieczne do otrzymania emerytury z ZUS. Dopiero wówczas można podjąć ponownie pracę, nawet w tym samym miejscu zatrudnienia, w którym osoba była zatrudniona przed przejściem na emeryturę. Warto pamiętać, że w przypadku pobierania emerytury i jednoczesnej pracy, można ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, jeżeli za okres ten odprowadzane były składki. W tym celu należy złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury. ZUS powinien wydać pisemną decyzję, w której odpowiednio uwzględni dodatkowo przepracowany okres, powinna zostać również wskazania podstawa prawna, na jakiej ZUS wykonał przeliczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here