Przeniesienie własności nieruchomości

Przeniesienie własności nieruchomości to czynność często występująca w obrocie prawnym. Wywołuje ona poważne skutki w zakresie jednego z najważniejszych praw przysługujących człowiekowi – prawa własności. Czynności związanej z przeniesieniem własności dokonujemy w kancelarii notarialnej w formie aktu notarialnego.

DOKUMENTY

Konsultacja

Zanim strony przystąpią do właściwej czynności, należy skontaktować się z notariuszem w celu ustalenia, jakie dokumenty będą niezbędne oraz kto jest stroną umowy zawartej przed notariuszem. Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym otrzymamy pomoc prawną w zakresie przygotowania się do czynności. Po uzyskaniu wszelkich dokumentów należy uzgodnić datę i godzinę, na którą trzeba stawić się u notariusza.

Niezbędne dokumenty

W zależności od tego, czy strony chcą przenieść własność nieruchomości, użytkowania wieczystego, własność lokalu stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – potrzebne będą nieco inne dokumenty.

Przede wszystkim nie można zapomnieć o dowodzie osobistym. Jeśli czynność dotyczy nieruchomości, niezbędny będzie:
1. wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej,
2. wyrys z mapy,
3.informacja z Urzędu Miasta lub Gminy czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji (dotyczy umów sprzedaży),
4. wypis z planu zagospodarowania przestrzennego/zaświadczenie o braku planu,
5. zaświadczenie Starosty czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
6. podstawa nabycia nieruchomości, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, odpis prawomocnego postanowienia właściwego Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.
7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, w przypadku, gdy zbywana nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny, albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
8. w razie zakupu nieruchomości na kredyt – umowa kredytu oraz zaświadczenie banku o hipotece.
W przypadku przeniesienia własności lokalu stanowiących odrębną nieruchomość kancelaria notarialna zażąda oprócz dokumentów pkt 1, 6, 7 (i ew. 8) także wypisu z rejestru lokali, a jeśli przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu.

CZYNNOSC

Przygotowanie aktu notarialnego

Dysponując wszelkimi potrzebnymi danymi notariusz przygotuje dokument, w którym oznaczy strony umowy, jej przedmiot oraz cenę nabycia. Wskaże także warunki zapłaty i ewentualnie zamieści oświadczenie nabywcy o poddaniu się egzekucji w razie uchybienia warunkom spłaty.

Odczytanie i podpisanie aktu

W obecności stron notariusz odczyta akt, upewni się, że obecni zrozumieli jego treść, po czym w razie braku zastrzeżeń podpisze go. Akt notarialny podpisują również strony umowy.

Kancelaria notarialna zapewnia zgodne z obowiązującymi przepisami zawarcie umowy. Dzięki profesjonalnemu podejściu do obowiązków sprawia, że jest to proces zrozumiały i bezstresowy dla stron, co na pewno zapewnia jej pozytywną opinię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here